Oferty pracy

Lidzbark Warmiński, dnia 20.02.2019 r.

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim ogłasza nabór na stanowisko: 
INSTRUKTOR TAŃCA LUDOWEGO, CHOREOGRAF


Rodzaj umowy:
kontrakt artystyczny
Miejsce wykonywania pracy:
Lidzbarski Dom Kultury 
Słowackiego 4 
11-100 Lidzbark Warmiński


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
* Prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii” w charakterze instruktora zespołu. Udziału w próbach i ich prowadzenie w charakterze instruktora – 20 godzin miesięcznie, przez cały okres trwania kontraktu.
Opracowania układów tańców narodowych i tańców ludowych z różnych regionów kraju. Przygotowanie zespołu do udziału w festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ludowym, koncertach, festynach, widowiskach na zaproszenie innych miast, a także organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.
* Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z prób i koncertów w formie prowadzonego dziennika zajęć.
* Dbanie o przygotowanie dokumentacji merytorycznej i cyfrowej wydarzeń artystycznych realizowanych przez „ZTL Perła Warmii”. Dokonywania archiwizacji dokumentów, zdjęć na nośnikach multimedialnych
* Organizacja i czynny udział w tworzeniu nowych projektów, w tym pozyskiwanie środków na rozwój zespołu.
* Dbałość o promocję zespołu w mediach, Internecie i na portalach społecznościowych, w szczególności:
Utrzymywanie kontaktów z mediami. Redagowanie i wysyłanie komunikatów prasowych. Obsługą medialną imprez i wydarzeń. Sprawna organizacja wydarzeń artystycznych realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, w których uczestniczy ZTL Perła Warmii.
* Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne: 
– wykształcenie w kierunku instruktora tańca 
– doświadczenie w pracy na stanowisku instruktora tanecznego mile widziane
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
Wymagania dodatkowe:
– umiejętność obsługi komputera,
– znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
– znajomość zagadnień z zakresu tańców narodowych, ludowych oraz pokrewnych.
Wymagane predyspozycje osobowościowe:
– wysoka kultura osobista
– kreatywność,
– dyspozycyjność i zaangażowanie,
– umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
– umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
sumienność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
życiorys (CV) ze zdjęciem, list motywacyjny, pisemna koncepcja rozwoju zespołu, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
kopia dowodu osobistego, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
Wynagrodzenie:
na podstawie zawartego kontraktu artystycznego.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydatura na stanowisko instruktor tańca ludowego, choreograf” OSOBIŚCIE w siedzibie Lidzbarskiego Domu Kultury bądź 
PRZESŁAĆ POCZTĄ na adres: Lidzbarski Dom Kultury, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4 
W TERMINIE do dnia 25 marca 2019 do godziny 15.00.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 26 88 p. Paweł Sadowski.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie LDK oraz tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

___________________________________________________________________________

Lidzbark Warmiński, dnia 2016-11-2 r. 

 

Komisja konkursowa w składzie Krystyna Grabińska, Paulina Zdanowicz, Paweł Sadowski

po dwóch etapach naboru na stanowisko Instruktora tańca ludowego zdecydowała

że Instruktorem i głównym choreografem ZTL Perła Warmii został Pan Bartosz Andrulewicz.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy z Zespołem.

 


 

Lidzbark Warmiński, dnia 2016-10-28 r. 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim

W związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Instruktor tańca ludowego, choreograf,

informuje, iż ze zgłoszonych kandydatur, dwie z nich spełniają wymagania formalne. 

Z kandydatami będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne,

o których zainteresowani zostaną poinformowani.

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 2016-10-12 r.

 

Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim
ogłasza nabór na stanowisko:
Instruktor tańca ludowego, choreograf

 

 1. Rodzaj umowy:
 • kontrakt artystyczny
 1. Miejsce wykonywania pracy:

Lidzbarski Dom Kultury
Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Perła Warmii” w charakterze instruktora zespołu.
 • Udziału w próbach i ich prowadzenie w charakterze instruktora – 40 godzin miesięcznie, przez cały okres trwania kontraktu.
 • Opracowania układów tańców narodowych i tańców ludowych z różnych regionów kraju,
 • Przygotowanie zespołu do udziału w festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ludowym, koncertach, festynach, widowiskach na zaproszenie innych miast a także organizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z prób i koncertów w formie prowadzonego dziennika zajęć.
 • Dbanie o przygotowanie dokumentacji merytorycznej i cyfrowej wydarzeń artystycznych realizowanych przez „ZTL Perła Warmii”. Dokonywania archiwizacji dokumentów, zdjęć na nośnikach multimedialnych
 • Organizacja i czynny udział w tworzeniu nowych projektów, w tym pozyskiwanie środków na rozwój zespołu.
 • Dbałość o promocję zespołu w mediach, Internecie i na portalach społecznościowych, w szczególności:
  • Utrzymywanie kontaktów z mediami,
  • Redagowanie, wysyłanie komunikatów prasowych,
  • Obsługą medialną imprez i wydarzeń
 • Sprawna organizacja wydarzeń artystycznych realizowanych przez Lidzbarski Dom Kultury, w których uczestniczy ZTL Perła Warmii.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
 1. Wymagania niezbędne
 • wykształcenie w kierunku instruktora tańca ludowego
 • doświadczenie w pracy na stanowisku instruktora tanecznego mile widziane
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagania dodatkowe
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość zagadnień z zakresu tańców narodowych, ludowych oraz pokrewnych.
 1. Wymagane predyspozycje osobowościowe:
 • wysoka kultura osobista
 • kreatywność,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole, pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • sumienność.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • życiorys (CV) ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • pisemna koncepcja rozwoju zespołu,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 1. Wynagrodzenie
 • na podstawie zawartego kontraktu artystycznego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydatura na stanowisko instruktor tańca ludowego, choreograf”:

 • osobiście w siedzibie Lidzbarskiego Domu Kultury 
 • przesłać pocztą na adres: Lidzbarski Dom Kultury, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4 

w terminie do dnia 25 października do godziny 15.00

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 767 26 88 p. Paweł Sadowski.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie LDK oraz tablicy ogłoszeń.

Jednocześnie informuję o możliwości odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

                                                                                

  Dyrektor Lidzbarskiego Domu Kultury

Paweł Sadowski

 

 

Udostępnij post