KONKURS NA NAJDŁUŻSZY ŁAŃCUCH CHOINKOWY I NAJPIĘKNIEJSZĄ NAJORYGINALNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ O KSZTAŁCIE GWIAZDY WYKONANYCH TECHNIKĄ ZERO WASTE – CZYLI NADAWANIE NOWEGO ŻYCIA PRODUKTOM JUŻ NIEPRZYDATNYM!

Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim ogłasza konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy oraz najpiękniejszą i najoryginalniejszą ozdobę choinkową o kształcie gwiazdy, którego celem jest popularyzacja tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Ponadto rozbudzanie kreatywności dzieci i młodzieży szkolnej, zachęcanie do twórczego spędzania czasu. Propagowania ekopolityki – i trendu zero waste czyli przetwarzania materiałów niepotrzebnych i nadawania im nowego życia.
Pragniemy aby ta twórcza rywalizacja stała się zarzewiem do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji oraz wymiany wiedzy na temat zamierającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób choinkowych.

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR:
Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim, Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim

CEL:
– propagowanie praktyk eko
– zapoznanie z zero waste czyli: stylem życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane materiały mają stać się zasobami
– zainteresowanie, kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów ludowych
– aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuk plastycznych
– rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży
– integracja środowiska lokalnego
– stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonywania ozdób świątecznych oraz form ich robienia

UCZESTNICY:
Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych. Nie stawiamy ograniczeń wiekowych. Konkurs jest skierowany zarówno do wnuków jak i ich dziadków.

WARUNKI UDZIAŁU:
Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć łańcuch lub gwiazdę wykonaną z produktów z odzysku, materiały muszą zapewniać trwałość i odporność na warunki atmosferyczne . Konstrukcja łańcucha i gwiazdy powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być tak przymocowane, aby się nie przesuwały, nie odpadały.

Łańcuchy i gwiazdy powinny być wykonane zarówno tradycyjnymi formami zdobniczymi z materiałów naturalnych takich jak słoma elementy roślinne lub suszone kwiaty, materiały papiernicze np. bibuły, wstążki itp. jak również z materiałów z recyklingu, które warto wykorzystać powtórnie nie generując kolejnych zaśmiecających otoczenie odpadów. Liczymy na nieograniczoną inwencję autorów a przy tym na samodzielne wykonanie.

Prace powinny formą wykonania nawiązywać do tradycji i motywów charakterystycznych naszemu regionowi.

Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Grupy tworzące pracę zbiorową nie mogą przekraczać 20 uczestników.
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem , a w szczególności:
gotowe/kupione/ ozdoby choinkowe i łańcuchy
niepodpisane

KATEGORIE KONKURSU
Najdłuższy łańcuch
Najoryginalniejsza ozdoba w kształcie gwiazdy

Prace należy dostarczyć 21 grudnia 2019 r. (sobota) do godziny 11.00 na scenę plenerową pod Wysoką Bramę, gdzie jury dokona oceny.

Prace biorące udział w konkursie powinny być podpisane, zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko, adres, nr tel., klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę / praca indywidualna
nazwa szkoły, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę oraz imiona i nazwiska wykonawców, nr tel. nauczyciela / praca grupowa

Dostarczone prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów. Autorzy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrodzonej pracy otrzymają nagrody.

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 grudnia 2019 r. (sobota) o godz. 14.00 na scenie plenerowej pod Wysoką Bramą w Lidzbarku Warmińskim w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptacje przez uczestników niniejszego „ Regulaminu konkursu”. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych.
WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ ROZWIESZONE NA CHOINCE MIEJSKIEJ PRZY WYSOKIEJ BRAMIE!!< powrót

Udostępnij post